UKRATKO: IZMENE SAOBRAĆAJNIH PRAVILA ZA ELEKTRIČNE TROTINETE

Radi pripreme i poštovanja izemena saobraćajnih pravila za vozače električnih trotineta u 2023. godini, sledi kratki prikaz zakonskih novina. Lako električno vozilo je zakonski izraz iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Umesto izraza „lako električno vozilo“ mi ćemo u daljem tekstu koristiti izraz električni trotinet.

Šta je to električni trotinet prema novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima?

Električni trotinet je definisan kao vozilo sa dodatnih šest uslova koji moraju uvek biti ispunjeni.

To su sledeći uslovi:

1. najmanje dva točka

2. sa mehaničkim upravljačem

3. bez mesta za sedenje

4. trajna nominalna snaga elektromotora najviše 0,6 kW ili do 600W

5. najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h

6. masa praznog vozila ne prelazi 35 kg.

Izmene Zakona su objavljene u „Službenom glasniku RS“, br. 76/2023 od 7.9.2023. godine, a stupaju na snagu 15.9.2023. godine. S obzirom da se ovaj tekst piše u vreme kada još nema prakse u postupanju državnih organa (policije i prekršajnog suda), čekamo odgovor policije i čekamo stav sudske prakse u pogledu električnih trotineta koji ne ispunjavaju ove uslove prema definiciji tzv. lakog električnog vozila. Postoje električni trotineti koji su veće snage ili mogu da postignu višu maksimalnu brzinu od one koje je propisana zakonom. Verovatno neće svi nabaviti nalepnicu kod Agencije za bezbednost saobraćaja odmah prvog dana po primeni ovih novih pravila. Kako do sada ni jedan električni trotinet nije bio regulisan zakonom, pa nisu po automatizmu isključivani iz saobraćaja niti se zahtevala njihova registracija, videćemo šta će biti sa onim električnim trotinetima koji se ne svrstavaju u laka električna vozila, a opet nisu motocikli ili bicikli sa motorom.

Nova pravila ponašanja za vozače električnih trotineta u saobraćaju:

Image by Freepik

 

 

Vozač trotineta na putu sme da koristi kolovoz u širini od najviše 1 m od desne ivice kolovoza. Izuzetno, na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje ne mora se poštovati ovo pravilo.

Lice mlađe od 14 godina ne sme da upravlja električnim trotinetom na javnim putevima.

Za vreme dok upravlja električnim trotinetom, vozač mora na glavi da nosi zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu. Ovo pravilo važi bez obzira da li se električni trotinet vozi na putu, biciklističkoj stazi ili biciklističkoj traci.

Vozač električnog trotineta obavezan je da za kretanje koristi biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku. Izuzetno, ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, vozač električnog trotineta može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h. Izuzetno od navedenog, vozač električnog trotineta koji je navršio 18 godina života može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h.

Vozač ne sme prevoziti drugo lice na električnom trotinetu.

Vozač električnog trotineta mora nositi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom, osim kada mora nositi svetloodbojni prsluk ili biti osvetljen ili označen reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti kada se kreće biciklističkom stazom, odnosno pešačko-biciklističkom stazom.

Prilikom prelaženja kolovoza, vozač ne sme da vozi električni trotinet, osim na prelazu biciklističke staze, odnosno pešačko-biciklističke staze preko kolovoza.

Vozač sme da upravlja električnim trotinetom u saobraćaju na putu ukoliko je na vozilu postavljena nalepnica, koju izdaje Agencija, iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina I masa praznog vozila.

Električni trotineti se ne moraju se registrovati.

Kaznene odredbe za one vozače koji ne poštuju nova pravila koja se odnose na upravljanje električnim trotinetima u saobraćaju:

Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač ili lice koje upravlja električnim trotinetom na autoputu I motoputu I prevozi drugo lice mlađe od 14 godina.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona člana 92a, na autoputu I motoputu (kretanje stazama I putem do 30km/h ili 50km/h, po čemu je već bilo reči u ovom tekstu).

U slučaju da Vam se ipak dogodi da prekršite neka pravila saobraćaja koje se tiču upravljanja električnim trotinetom, možete pogledati stranice našeg sajta koje se tiču pravne pomoći u prekršajnom postupku.