Krivično pravo

Krivično pravo

Krivičnopravna zaštita 

Pravo na branioca i pravo na odbranu su jedno od osnovnih ljudskih prava kada se pojedinac nađe u sukobu sa državnom represijom. Pravo na branioca je od izutene važnosti kada se prema pojedincu primenjuje krivično-pravna represija koju sprovodi dobro uigrane policija i javno tužilaštvo koje ima na raspolaganju celokupni državni aparat i praktično neograničena novčana i materijalna sredstva da prikuplja i obezbeđuje dokaze na okolnosti da li je izvršeno krivično delo i ko je izvršilac. U toj najosetljivijoj fazi postupka je posebno preporučljivo da se ima stručna pravna pomoć kako bi se izbegao čitav niz mogućih propusta koje svaki osumnjičeni može načiniti iz neznanja o tome koja mu prava i mogućnosti stoje na raspolaganju, šta mu je od prava zagarantovano Ustavom i Zakonicima i kada sam osumnjičeni, ili kasnije okrivljeni, nekad ne razume svrhu pojedine radnje koju vrše državni organi.

Krivično pravo

U svom radu se oslanjamo i na analize stručnih savetnika koji nam pomažu u radu sa veštacima koje određuje javno tužilaštvo u fazi istrage ili sud u toku glavnog pretresa. Na taj način, koristeći mogućnost člana 125. i 126. ZKPa, uspevamo da unapredimo kvalitet pružene pravne pomoći u odbrani okrivljenog ili optuženog u krivičnom postupku.

Naša advokatska kancelarija ima iskustva u odbrani za krivična dela u oblasti:

 • teških krađa i razbojništava,
 • porodičnog nasilja,
 • remećenja javnog reda i mira,
 • krivičnih dela protiv života i tela,
 • poreskih krivičnih dela,
 • krivičnih dela iz oblasti saobraćaja
 • i krivičnih dela protiv privrede.

 • Zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti,
 • Poreska utaja, Zloupotreba položaja odgovornog lica,
 • Oštećenje poverilaca,
 • Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga,
 • Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti i Odavanje poslovne tajne.

Pored odbrane okrivljenih u krivičnom postupku, pružamo pravnu pomoć oštećenima u krivičnom postupku čija su dobra oštećena ili povređena ili ugrožena krivičnim delom i zajedno prlazimo kroz krivični postupak kako bi se izbegle sve moguće greške ili propusti u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva u krivičnom postupku.

Posedujemo i zvanični sertifikat za zastupanje maloletnih učinilaca krivičnih dela i maloletnih oštećenih u krivičnim postupcima sa velikim brojem uspešno završenih postupaka sa maloletnim učesnicima.

Zastarelosti gonjenja i zastarelost izvršenja kazne
Ovim putem bismo posebno ukazali na odredbe o zastarelosti gonjenja i zastarelosti izvršenja kazne.

Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarevaju za pojedina krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, za krivična dela za koje je propisana kazna doživotnog zatvora, kao ni za krivična dela za koja po ratifikovanim međunarodnim ugovorima zastarelost ne može da nastupi.

Zastarelosti krivičnog gonjenja

Zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kad je krivično delo izvršeno. Ukoliko posledica krivičnog dela nastupi kasnije, zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kada je posledica nastupila. Zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. Zastarelost se prekida i kad učinilac u vreme dok teče rok zastarelosti učini isto tako teško ili teže krivičnog delo i svakim prekidom, zastarelost počinje ponovo da teče i tako se može prekidati i iznova teći sve dok ne protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja. Tada nastupa tzv. apsolutna zastarelost gonjenja.

Zastarelost izvršenja kazne

Slično važi i za zastarelost izvršenja kazne koje počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna, a ako je uslovna osuda opozvana – od dana kad je odluka o opozivanju postala pravnosnažna.

Zastarelost se takođe prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne i svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče sve dok ne protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne. U slučaju nastupanja zastarelosti izvršenja kazne, započeto izvršenje kazne obustavlja se.

Back to top of page