Prekršajno pravo

PREKRŠAJNO PRAVO

Pravna pomoć pri kontroli nadležnih organa i odbrani pred Prekršajnim sudom.

P rekršajnim pravom se u Republici Srbiji, u skladu sa ostalom praksom u Evropi, štite dobra i interesi od radnji kojima se ta dobra povređuju u manjoj meri. Međutim, prekršajne sankcije za pojedine prekršaje mogu biti predviđene u toliko visokim novčanim iznosima da to može dovesti do previsokog finansijskog opterećenja fizičkog ili pravnog lica u odnosu na koje se vodi prekršajni postupak. Postoje prekršaji sa predviđenim zaprećenim novčanim kaznama od više stotina hiljada dinara, pa i iznosa koji prelaze milion dinara, a za povrede propisa usled kojih nema direktne štetne posledice. Sa druge strane, za pojedine prekršaje ili povrede obaveze postupanja prema izrečenoj meri bezbednosti mogu biti predviđene kazne zatvora do 60 dana, iako radnje za koje su predviđene takve kazne predstavljaju radnje kojima se takođe povreda javnog interesa vrši bez direktne štetne posledice ili predstavljaju izuzetno malu društvenu opasnost, čak i za prekršaj.

Prekršajno pravo

Usled svega navedenog, uvek preporučujemo da se u što ranijoj fazi otkrivanja ili procesuiranja prekršaja obratite advokatu u čiju stručnost verujete kako bi Vam pomogao u fazi pre pokrenutog prekršajnog postupka ili u samom prekršajnom postupku.

Advokatska kancelarija Krajnović je spremna da Vam pruži pravnu pomoć od savetovanja i konsultacija do odbrane pred sudom u prekršajnom postupku i da Vam pruži procenu o očekivanom uspehu određenog načina odrane u postupku, imajući u vidu aktuelne propise i sudsku praksu.

Ako je za potrebe odbrane potrebna u prekršajnom postupku stručna pomoć iz oblasti finansija, ekonomije, računovodstva ili knjigovodstva, za to imamo saradnike koji su uvek spremi da se posvete svakom predmetu do najsitnijih detalja kako bi se pružila kompletna pravna pomoć na jednom mestu.

Više o tome
Specijalizovani za prekršaje iz oblasti:
Back to top of page